صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۹۰۱ ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ (۰.۱۷) ۰.۱۷ (۴۵.۶۸) ۸۷.۸۴
۳۹۰۲ ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ ۱.۰۱ ۰.۵۸ ۳,۷۷۴.۳۶ ۷۱۸.۲۸
۳۹۰۳ ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ (۰.۰۳) ۰.۴۲ (۱۱.۰۸) ۳۶۱.۸۶
۳۹۰۴ ۱۳۸۸/۱۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۳۹۰۵ ۱۳۸۸/۱۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۳۹۰۶ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۳۹۰۷ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ (۰.۱۴) (۰.۴۴) (۳۹.۵) (۸۰.۲۳)
۳۹۰۸ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ (۰.۲) ۰ (۵۲.۴۵) ۰
۳۹۰۹ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ ۰.۱ ۰.۰۵ ۴۲.۷۱ ۱۹.۹۹
۳۹۱۰ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰.۱۳ ۱۳.۷۸ ۶۰.۲۷
۳۹۱۱ ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۳۹۱۲ ۱۳۸۸/۱۰/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۳۹۱۳ ۱۳۸۸/۱۰/۲۳ (۰.۳۴) (۰.۴) (۷۱.۵۲) (۷۶.۶۴)
۳۹۱۴ ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ (۰.۱۸) (۰.۰۹) (۴۸.۶۲) (۲۸.۲۶)
۳۹۱۵ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ ۰.۹۶ ۰.۵۶ ۳,۱۹۸.۹۹ ۶۵۷.۸
۳۹۱۶ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ ۱.۱۶ ۱.۲۵ ۶,۵۲۰.۱۴ ۹,۰۹۲.۷۱
۳۹۱۷ ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ ۰.۴۴ ۱.۲۶ ۴۰۳.۱۶ ۹,۴۷۳.۲۴
۳۹۱۸ ۱۳۸۸/۱۰/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۳۹۱۹ ۱۳۸۸/۱۰/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۱) ۰
۳۹۲۰ ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ ۰.۹۸ ۰ ۳,۳۵۳.۰۹ ۰