صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۹۲۱ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ (۰.۳) (۰.۲۹) (۶۶.۴۵) (۶۵.۸۲)
۳۹۲۲ ۱۳۸۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۳۳) ۱۶.۷۷ (۷۰.۴۹)
۳۹۲۳ ۱۳۸۸/۰۸/۲۳ ۰.۹۴ ۰.۱۸ ۲,۹۳۰.۸۷ ۸۹.۴۹
۳۹۲۴ ۱۳۸۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۳۹۲۵ ۱۳۸۸/۰۸/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۳۹۲۶ ۱۳۸۸/۰۸/۲۰ (۰.۳۸) (۰.۳۶) (۷۵.۰۳) (۷۳.۱۶)
۳۹۲۷ ۱۳۸۸/۰۸/۱۹ (۱.۴۶) (۱.۲۴) (۹۹.۵۳) (۹۸.۹۳)
۳۹۲۸ ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ (۰.۲۲) ۰.۱۲ (۵۴.۶۵) ۵۷.۲۸
۳۹۲۹ ۱۳۸۸/۰۸/۱۷ (۰.۱۳) (۰.۰۹) (۳۷.۰۳) (۲۷.۳۴)
۳۹۳۰ ۱۳۸۸/۰۸/۱۶ ۰.۹۹ ۰.۵۷ ۳,۵۸۲.۵۹ ۶۸۷.۳
۳۹۳۱ ۱۳۸۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۳۹۳۲ ۱۳۸۸/۰۸/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۳) ۰
۳۹۳۳ ۱۳۸۸/۰۸/۱۳ ۰.۵۴ ۰.۱۸ ۶۰۵.۰۷ ۹۲.۳۹
۳۹۳۴ ۱۳۸۸/۰۸/۱۲ (۰.۴۱) (۰.۳۷) (۷۷.۷۸) (۷۳.۸)
۳۹۳۵ ۱۳۸۸/۰۸/۱۱ (۰.۰۱) ۰.۳۸ (۴.۸۸) ۲۹۵.۳۸
۳۹۳۶ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ ۰.۶۸ ۰ ۱,۰۸۵.۴ ۰
۳۹۳۷ ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ ۰.۴ ۰.۶ ۳۲۹.۶۵ ۷۷۶.۰۸
۳۹۳۸ ۱۳۸۸/۰۸/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۳۹۳۹ ۱۳۸۸/۰۸/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۳۹۴۰ ۱۳۸۸/۰۸/۰۶ ۰.۶۵ ۰.۵۱ ۹۵۰.۶۶ ۵۴۶.۷۴