صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۹۲۱ ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ (۰.۰۲) (۰.۱۲) (۶.۰۵) (۳۶.۴۷)
۳۹۲۲ ۱۳۸۷/۱۲/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۹۳ ۰
۳۹۲۳ ۱۳۸۷/۱۲/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۸۵ ۰
۳۹۲۴ ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ (۰.۱۴) ۰.۰۵ (۳۹.۰۷) ۱۹.۱۴
۳۹۲۵ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ (۰.۰۴) ۰.۳۸ (۱۲.۵۴) ۲۹۴.۵۱
۳۹۲۶ ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ (۰.۱۷) (۰.۱۹) (۴۶.۷۲) (۴۹.۵۷)
۳۹۲۷ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ (۰.۱) (۰.۲۷) (۲۹.۴۶) (۶۳.۲۹)
۳۹۲۸ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ ۰ (۰.۶۳) ۰.۶۹ (۹۰.۱۵)
۳۹۲۹ ۱۳۸۷/۱۲/۱۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۸۶ ۰
۳۹۳۰ ۱۳۸۷/۱۲/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۹۱ ۰
۳۹۳۱ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ ۰.۰۳ (۰.۱۹) ۱۳ (۵۰.۰۹)
۳۹۳۲ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ ۰.۰۴ (۰.۱۹) ۱۵.۸۹ (۴۹.۱۳)
۳۹۳۳ ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ ۰.۱۷ (۰.۱۳) ۸۴.۹۸ (۳۷.۸۱)
۳۹۳۴ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ (۰.۰۲) (۰.۲۱) (۵.۴۳) (۵۳.۵۵)
۳۹۳۵ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ (۰.۱۳) (۰.۰۶) (۳۷.۹۹) (۱۹.۱۴)
۳۹۳۶ ۱۳۸۷/۱۲/۰۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۸ ۰
۳۹۳۷ ۱۳۸۷/۱۲/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۷ ۰
۳۹۳۸ ۱۳۸۷/۱۲/۰۷ (۰.۱۴) (۰.۲۱) (۴۰.۰۱) (۵۳.۴۵)
۳۹۳۹ ۱۳۸۷/۱۲/۰۶ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۷۱ ۰
۳۹۴۰ ۱۳۸۷/۱۲/۰۵ (۰.۴۲) (۰.۳۷) (۷۸.۷۲) (۷۴.۲۷)