صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۹۴۱ ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ (۱.۴۳) ۰ (۹۹.۴۸) ۰
۳۹۴۲ ۱۳۸۸/۰۹/۲۴ (۴.۰۳) (۲.۲۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۳۹۴۳ ۱۳۸۸/۰۹/۲۳ (۰.۴۶) (۰.۴۱) (۸۱.۷) (۷۷.۹۷)
۳۹۴۴ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ (۰.۸۹) (۱.۳۴) (۹۶.۱۲) (۹۹.۲۸)
۳۹۴۵ ۱۳۸۸/۰۹/۲۱ (۰.۸۲) ۰ (۹۵.۰۸) ۰
۳۹۴۶ ۱۳۸۸/۰۹/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۳۹۴۷ ۱۳۸۸/۰۹/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۳۹۴۸ ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ (۰.۶۳) (۰.۶۲) (۸۹.۹۸) (۸۹.۵)
۳۹۴۹ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷ (۰.۲۵) ۰.۰۴ (۶۰.۵۶) ۱۵.۱۴
۳۹۵۰ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ ۰.۲۸ ۰ ۱۷۷.۰۳ ۰
۳۹۵۱ ۱۳۸۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۷) ۰
۳۹۵۲ ۱۳۸۸/۰۹/۱۴ (۰.۲۲) (۰.۰۸) (۵۴.۶۷) (۲۵.۴۹)
۳۹۵۳ ۱۳۸۸/۰۹/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۳۹۵۴ ۱۳۸۸/۰۹/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۳۹۵۵ ۱۳۸۸/۰۹/۱۱ (۰.۳۱) (۰.۱۲) (۶۷.۹۳) (۳۵.۴۶)
۳۹۵۶ ۱۳۸۸/۰۹/۱۰ (۰.۶) (۰.۳) (۸۹.۰۸) (۶۶.۷۱)
۳۹۵۷ ۱۳۸۸/۰۹/۰۹ (۰.۰۵) (۰.۵۲) (۱۷.۰۵) (۸۵.۱۶)
۳۹۵۸ ۱۳۸۸/۰۹/۰۸ (۱.۱۷) (۰.۷۱) (۹۸.۶۲) (۹۲.۵۳)
۳۹۵۹ ۱۳۸۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲) ۰
۳۹۶۰ ۱۳۸۸/۰۹/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲) ۰