صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۹۶۱ ۱۳۸۸/۰۹/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲) ۰
۳۹۶۲ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ ۰.۴۶ ۰.۳۴ ۴۳۹.۷۹ ۲۴۲.۶۲
۳۹۶۳ ۱۳۸۸/۰۹/۰۳ ۰.۸۸ ۰.۶۴ ۲,۳۸۶.۳۵ ۹۱۱.۶۴
۳۹۶۴ ۱۳۸۸/۰۹/۰۲ (۰.۰۷) (۰.۰۶) (۲۳.۴۷) (۱۸.۴۴)
۳۹۶۵ ۱۳۸۸/۰۹/۰۱ (۱.۳) (۰.۶۹) (۹۹.۱۵) (۹۲.۰۸)
۳۹۶۶ ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ (۱.۱۷) (۰.۷۴) (۹۸.۶۲) (۹۳.۲۷)
۳۹۶۷ ۱۳۸۸/۰۸/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۳۹۶۸ ۱۳۸۸/۰۸/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۳۹۶۹ ۱۳۸۸/۰۸/۲۷ (۰.۹۷) (۰.۵۴) (۹۷.۱۶) (۸۵.۸۹)
۳۹۷۰ ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ (۰.۸۱) (۰.۶۸) (۹۴.۷۹) (۹۱.۶۴)
۳۹۷۱ ۱۳۸۸/۰۸/۲۵ (۰.۳) (۰.۲۹) (۶۶.۴۵) (۶۵.۸۲)
۳۹۷۲ ۱۳۸۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۳۳) ۱۶.۷۷ (۷۰.۴۹)
۳۹۷۳ ۱۳۸۸/۰۸/۲۳ ۰.۹۴ ۰.۱۸ ۲,۹۳۰.۸۷ ۸۹.۴۹
۳۹۷۴ ۱۳۸۸/۰۸/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۳۹۷۵ ۱۳۸۸/۰۸/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۳۹۷۶ ۱۳۸۸/۰۸/۲۰ (۰.۳۸) (۰.۳۶) (۷۵.۰۳) (۷۳.۱۶)
۳۹۷۷ ۱۳۸۸/۰۸/۱۹ (۱.۴۶) (۱.۲۴) (۹۹.۵۳) (۹۸.۹۳)
۳۹۷۸ ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ (۰.۲۲) ۰.۱۲ (۵۴.۶۵) ۵۷.۲۸
۳۹۷۹ ۱۳۸۸/۰۸/۱۷ (۰.۱۳) (۰.۰۹) (۳۷.۰۳) (۲۷.۳۴)
۳۹۸۰ ۱۳۸۸/۰۸/۱۶ ۰.۹۹ ۰.۵۷ ۳,۵۸۲.۵۹ ۶۸۷.۳