صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱.۰۱ ۰.۵۷ ۳,۸۸۸.۵ ۶۹۷.۸۷
۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۲.۰۱ ۱.۸۱ ۱۴۰,۵۲۹.۲۴ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۱.۱۵) ۰
۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ ۰.۷۶ ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۶۸ (۰.۳۲) ۱,۰۸۶.۳۳ (۶۹.۳۳)
۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۱,۶۴۷.۱۶ ۱,۷۶۷.۹۸
۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۱۳ ۰.۷۴ ۵۹.۱ ۱,۳۸۱.۶۹
۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۱,۴۶۷.۰۸ ۱,۵۴۱.۶۸
۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۳ ۱.۰۵ ۱۹۵.۲ ۴,۴۰۶.۷۳
۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۹۱) ۰
۳۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۲۲ ۱ ۱۱۹.۱۶ ۳,۶۱۲.۶۶
۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۰۴ ۰.۶۹ ۱۵.۷ ۱,۱۳۸.۵۲
۳۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۸۴ ۰.۱۱ ۱,۹۹۵.۳۴ ۴۸.۴
۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ (۰.۱۴) ۰.۲۴ (۳۹.۳۹) ۱۳۹.۷۳
۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱.۸۴ ۱.۱۵ ۷۶,۵۲۴.۰۲ ۶,۴۰۹.۶۱
۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۸۸ (۰.۰۱) ۲,۳۳۱.۰۸ (۵.۰۱)
۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱.۲۹ ۱.۰۸ ۱۰,۸۴۹.۰۲ ۵,۰۳۱.۱۴