صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۹۸۱ ۱۳۸۸/۰۸/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۳۹۸۲ ۱۳۸۸/۰۸/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۳) ۰
۳۹۸۳ ۱۳۸۸/۰۸/۱۳ ۰.۵۴ ۰.۱۸ ۶۰۵.۰۷ ۹۲.۳۹
۳۹۸۴ ۱۳۸۸/۰۸/۱۲ (۰.۴۱) (۰.۳۷) (۷۷.۷۸) (۷۳.۸)
۳۹۸۵ ۱۳۸۸/۰۸/۱۱ (۰.۰۱) ۰.۳۸ (۴.۸۸) ۲۹۵.۳۸
۳۹۸۶ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ ۰.۶۸ ۰ ۱,۰۸۵.۴ ۰
۳۹۸۷ ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ ۰.۴ ۰.۶ ۳۲۹.۶۵ ۷۷۶.۰۸
۳۹۸۸ ۱۳۸۸/۰۸/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۳۹۸۹ ۱۳۸۸/۰۸/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۳۹۹۰ ۱۳۸۸/۰۸/۰۶ ۰.۶۵ ۰.۵۱ ۹۵۰.۶۶ ۵۴۶.۷۴
۳۹۹۱ ۱۳۸۸/۰۸/۰۵ ۰.۴ ۰.۱۶ ۳۲۵.۳۸ ۷۷.۰۲
۳۹۹۲ ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۳ ۰
۳۹۹۳ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ ۰.۵۶ ۰.۶۸ ۶۶۰.۵۵ ۱,۰۷۷.۷۲
۳۹۹۴ ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ ۰.۵۵ ۰.۵۵ ۶۳۴.۴۹ ۶۳۰.۰۹
۳۹۹۵ ۱۳۸۸/۰۸/۰۱ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۳۹۹۶ ۱۳۸۸/۰۷/۳۰ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۳۹۹۷ ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ ۰.۸ ۰.۸۲ ۱,۷۱۵.۲۶ ۱,۸۶۸.۳۵
۳۹۹۸ ۱۳۸۸/۰۷/۲۸ ۱.۱۹ ۰.۸۴ ۷,۵۰۵.۷۷ ۲,۰۳۷.۴۷
۳۹۹۹ ۱۳۸۸/۰۷/۲۷ ۱.۴۴ ۰.۵۲ ۱۸,۶۹۴.۸۶ ۵۷۱.۰۳
۴۰۰۰ ۱۳۸۸/۰۷/۲۶ (۰.۱۶) (۰.۰۳) (۴۳.۸۱) (۱۰.۷۱)