صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۰۰۱ ۱۳۸۷/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۸ ۰
۴۰۰۲ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۳ ۰
۴۰۰۳ ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ (۰.۰۷) (۰.۲۱) (۲۱.۲۴) (۵۲.۷۳)
۴۰۰۴ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ (۰.۰۳) (۰.۱۵) (۱۰.۵۹) (۴۱.۳۲)
۴۰۰۵ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ ۰.۰۲ (۰.۰۷) ۶.۲۵ (۲۳.۰۵)
۴۰۰۶ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ۰.۰۳ (۰.۰۷) ۱۲.۷۸ (۲۲.۷)
۴۰۰۷ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۱۲.۸۲ ۱۲.۲۸
۴۰۰۸ ۱۳۸۷/۱۱/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۹ ۰
۴۰۰۹ ۱۳۸۷/۱۱/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۶ ۰
۴۰۱۰ ۱۳۸۷/۱۱/۰۹ (۰.۰۳) (۰.۰۴) (۱۱.۳۷) (۱۳.۹۴)
۴۰۱۱ ۱۳۸۷/۱۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۱۵.۲۵ ۸.۰۳
۴۰۱۲ ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ ۰.۰۱ (۰.۱۴) ۴.۱۸ (۳۹.۷)
۴۰۱۳ ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ ۰.۰۲ (۰.۴) ۶.۴۲ (۷۷.۲۲)
۴۰۱۴ ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ ۰.۱۱ ۰.۴۶ ۴۹.۷۷ ۴۳۴.۷۲
۴۰۱۵ ۱۳۸۷/۱۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۵ ۰
۴۰۱۶ ۱۳۸۷/۱۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۷ ۰
۴۰۱۷ ۱۳۸۷/۱۱/۰۲ ۰.۰۳ ۰.۲۱ ۱۱.۱۷ ۱۱۲.۸۲
۴۰۱۸ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ (۰.۱۷) ۰.۳۳ (۴۶.۳۶) ۲۳۷.۹۴
۴۰۱۹ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ (۰.۰۱) ۰.۱ (۳.۶۴) ۴۵.۵۲
۴۰۲۰ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۵۰.۴ ۸.۰۸