صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۰۴۱ ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ ۰.۱۱ ۰.۴۶ ۴۹.۷۷ ۴۳۴.۷۲
۴۰۴۲ ۱۳۸۷/۱۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۵ ۰
۴۰۴۳ ۱۳۸۷/۱۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۷ ۰
۴۰۴۴ ۱۳۸۷/۱۱/۰۲ ۰.۰۳ ۰.۲۱ ۱۱.۱۷ ۱۱۲.۸۲
۴۰۴۵ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ (۰.۱۷) ۰.۳۳ (۴۶.۳۶) ۲۳۷.۹۴
۴۰۴۶ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ (۰.۰۱) ۰.۱ (۳.۶۴) ۴۵.۵۲
۴۰۴۷ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۵۰.۴ ۸.۰۸
۴۰۴۸ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ ۰.۰۹ ۰.۰۱ ۳۷.۳ ۵.۳۲
۴۰۴۹ ۱۳۸۷/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۲ ۰
۴۰۵۰ ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۸ ۰
۴۰۵۱ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۰۸) ۲۲ (۲۵.۴۳)
۴۰۵۲ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۶۵) ۱۹.۳۱ (۹۰.۷۲)
۴۰۵۳ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ ۰.۱۲ (۰.۲۷) ۵۶.۸۶ (۶۲.۶۲)
۴۰۵۴ ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ ۰.۰۷ (۰.۳۹) ۲۶.۹۶ (۷۶.۲۴)
۴۰۵۵ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ ۰.۰۵ (۰.۲۴) ۲۰.۴۴ (۵۸.۵۲)
۴۰۵۶ ۱۳۸۷/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۴ ۰
۴۰۵۷ ۱۳۸۷/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۹ ۰
۴۰۵۸ ۱۳۸۷/۱۰/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۶ ۰
۴۰۵۹ ۱۳۸۷/۱۰/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۷ ۰
۴۰۶۰ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ۰ (۰.۲۷) ۰.۳۶ (۶۲.۶۱)