صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۰۴۱ ۱۳۸۸/۰۶/۱۶ (۰.۵۱) (۰.۳۹) (۸۴.۴) (۷۵.۵۴)
۴۰۴۲ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵ (۰.۹۶) (۰.۳۸) (۹۷.۰۷) (۷۴.۷۹)
۴۰۴۳ ۱۳۸۸/۰۶/۱۴ (۰.۸۵) (۰.۵۸) (۹۵.۶۱) (۸۸.۲۴)
۴۰۴۴ ۱۳۸۸/۰۶/۱۳ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۴۰۴۵ ۱۳۸۸/۰۶/۱۲ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۴۰۴۶ ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ ۰.۳۱ ۰.۰۵ ۲۱۴.۱۱ ۲۱.۲۵
۴۰۴۷ ۱۳۸۸/۰۶/۱۰ ۱.۰۹ ۰.۴۵ ۵,۱۳۱.۲۸ ۴۱۶.۵۵
۴۰۴۸ ۱۳۸۸/۰۶/۰۹ ۰.۲۱ (۰.۰۴) ۱۱۳.۳ (۱۴.۹۹)
۴۰۴۹ ۱۳۸۸/۰۶/۰۸ (۱.۰۵) (۰.۳۵) (۹۷.۸۶) (۷۲.۰۴)
۴۰۵۰ ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ ۰.۶۳ ۱.۳۶ ۸۸۸.۲۹ ۱۳,۷۶۸.۸۸
۴۰۵۱ ۱۳۸۸/۰۶/۰۶ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۴۰۵۲ ۱۳۸۸/۰۶/۰۵ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۴۰۵۳ ۱۳۸۸/۰۶/۰۴ ۴.۵۵ ۵.۴ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۴۵,۶۱۷,۶۸۳.۲۲
۴۰۵۴ ۱۳۸۸/۰۶/۰۳ ۱.۶۵ ۲.۷۸ ۳۸,۶۶۲.۳۲ ۲,۲۵۳,۰۹۱.۸۴
۴۰۵۵ ۱۳۸۸/۰۶/۰۲ ۰.۸۳ ۰.۷ ۱,۹۱۸.۴۳ ۱,۱۵۹.۰۴
۴۰۵۶ ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ ۰.۵۹ ۰.۵۴ ۷۶۹.۰۳ ۶۰۹.۱۱
۴۰۵۷ ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ ۰.۶۷ ۰.۷۹ ۱,۰۲۵.۲۳ ۱,۶۸۳.۹۹
۴۰۵۸ ۱۳۸۸/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۴۰۵۹ ۱۳۸۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۴۰۶۰ ۱۳۸۸/۰۵/۲۸ ۰.۴۹ ۰.۲۹ ۵۰۵.۲۲ ۱۸۳.۹۵