صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۲۴۱ ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۵ ۰
۴۲۴۲ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ (۰.۰۸) (۰.۲۱) (۲۴.۳) (۵۴.۱۴)
۴۲۴۳ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۲۷) ۸.۱۶ (۶۲.۳۸)
۴۲۴۴ ۱۳۸۷/۱۱/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۱۱ ۰
۴۲۴۵ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ (۰.۰۱) (۰.۰۹) (۲.۹۷) (۲۷.۱۴)
۴۲۴۶ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ (۰.۰۷) (۰.۱۲) (۲۲.۷۹) (۳۵.۱۶)
۴۲۴۷ ۱۳۸۷/۱۱/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۹۴ ۰
۴۲۴۸ ۱۳۸۷/۱۱/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۱۴ ۰
۴۲۴۹ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ ۰.۰۲ ۰.۰۷ ۷.۷۴ ۳۱.۳۷
۴۲۵۰ ۱۳۸۷/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۶ ۰
۴۲۵۱ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ ۰.۰۱ (۰.۱۷) ۵.۴۹ (۴۶.۱۶)
۴۲۵۲ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ ۰.۰۲ (۰.۱۶) ۸.۴۴ (۴۳.۷۲)
۴۲۵۳ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ ۰.۰۳ (۰.۱۸) ۱۱.۶۵ (۴۷.۸۸)
۴۲۵۴ ۱۳۸۷/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۸ ۰
۴۲۵۵ ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۳ ۰
۴۲۵۶ ۱۳۸۷/۱۱/۱۶ (۰.۰۷) (۰.۲۱) (۲۱.۲۴) (۵۲.۷۳)
۴۲۵۷ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ (۰.۰۳) (۰.۱۵) (۱۰.۵۹) (۴۱.۳۲)
۴۲۵۸ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ ۰.۰۲ (۰.۰۷) ۶.۲۵ (۲۳.۰۵)
۴۲۵۹ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ۰.۰۳ (۰.۰۷) ۱۲.۷۸ (۲۲.۷)
۴۲۶۰ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۱۲.۸۲ ۱۲.۲۸