صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۲۱) (۲.۰۱) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۴)
۶۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۴۴) ۰.۲۲ (۸۰.۳۷) ۱۲۲.۲۵
۶۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۶۱) (۲.۱۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۷)
۶۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۳ ۰.۳۶ ۲۰۲.۱۶ ۲۷۷.۳۵
۶۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۷۸) ۰ (۹۴.۱۷) ۱.۴۲
۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۹۲ ۰.۴۳ ۲,۷۵۳.۳۸ ۳۸۰.۰۶
۶۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲.۳۹ ۲.۰۳ ۵۵۷,۰۲۷.۷۸ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۷۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۷۴) (۰.۵۵) (۹۳.۲۵) (۸۶.۸۴)
۷۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۵۳ ۱.۷۹ ۲۴,۹۹۹.۷۳ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۷۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۷۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۷۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۷۱ ۱۴.۲۹ ۱,۲۰۱.۵۲
۷۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ (۰.۲۶) ۰.۲۴ (۶۱.۱۱) ۱۳۶.۴۲
۷۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۴ ۳.۱ ۱,۳۵۱,۹۸۹.۴۵ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲.۶ ۱.۴۷ ۱,۱۶۰,۹۳۲.۷۱ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱.۷۸ ۱.۲۱ ۶۳,۵۵۲.۲ ۷,۸۳۱.۵۲
۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۸۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰