صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۳.۰۴) (۲.۶۲) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۸۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۱.۹) (۱.۲۵) (۹۹.۹۱) (۹۹)
۸۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۶۳ ۱.۱۶ ۹۰۰.۹۶ ۶,۷۴۳.۷
۸۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۷۵) (۰.۶۸) (۹۳.۵۸) (۹۱.۶۵)
۸۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۷ ۱.۵۱ ۱,۱۶۰.۶۷ ۲۳,۶۶۹.۷
۸۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۱۸ ۱.۰۸ ۷,۱۳۰.۷۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۸۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۶۷ ۰.۷۲ ۱,۰۵۱.۴۸ ۱,۲۸۷.۰۵
۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۲۳ ۱.۵۲ ۸,۵۴۶.۴۳ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۹۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۹۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۲۹ ۱.۶۱ ۱۰,۶۲۶.۱۷ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۹۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۸۹ ۵۴.۲ ۲,۴۱۱.۴۷
۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۱۴) (۱.۰۷) (۹۸.۴۵) (۹۸.۰۱)
۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ (۰.۶۶) ۰.۷ (۹۱.۱) ۱,۱۵۴.۱۸
۹۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۷۸ ۱.۹۶ ۱,۵۹۱.۶ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰