صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۴۲) ۰.۲۶ (۷۸.۱۹) ۱۵۷.۴۹
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۶۲) (۲.۶۶) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۵۵) ۰.۲۱ (۸۶.۵) ۱۱۸.۲۱
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۲) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۸۲) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۰۸) ۱.۲۸ (۲۴.۵۳) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۳۱ ۲.۸۸ ۴۲۱,۰۴۹.۴۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۶۳) (۰.۴۵) (۸۹.۹۴) (۸۰.۸۵)
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۲۱) (۲.۰۱) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۴)
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۴۴) ۰.۲۲ (۸۰.۳۷) ۱۲۲.۲۵
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۶۱) (۲.۱۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۷)
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۳ ۰.۳۶ ۲۰۲.۱۶ ۲۷۷.۳۵
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۷۸) ۰ (۹۴.۱۷) ۱.۴۲