صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۲۸ (۰.۰۲) ۱۷۲.۹ (۶.۳۶)
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۴۴ ۰ ۳۹۳.۹۸ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۹ ۱.۴۲ ۲,۵۲۸.۴۷ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۲ ۱.۰۴ ۱۰۴.۰۲ ۴,۳۱۷.۳۱
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱.۰۹ ۲.۱۵ ۵,۱۷۳.۷۱ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱.۲۹ ۱.۵۳ ۱۰,۷۲۶.۷۸ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۱.۶۹) (۰.۴۲) (۹۹.۸) (۷۸.۷۱)
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۵۲) (۰.۹۶) (۸۴.۸۲) (۹۷.۰۱)
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱.۵۵ (۰.۴۳) ۲۷,۰۴۳.۵۳ (۷۸.۸۸)
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰.۴۲ (۰.۰۲) ۳۵۹.۵ (۸.۷۲)
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱.۱۸ ۱.۷۳ ۷,۰۶۰.۸۲ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰.۶۵ ۰.۳۵ ۹۴۶.۳۵ ۲۵۶.۹۲
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۸۸ ۱.۱۹ ۲,۳۴۹.۴۲ ۷,۲۹۷.۱۳
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (۱.۰۹) ۰.۱۵ (۹۸.۲) ۷۴.۰۳