صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۲.۷۳۵)% (۰.۶۴۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۸۳۲)% %۳.۶۰۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۲.۵۲۷)% %۱۸.۵۹۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۴۹.۸۸۵ %۱۰۲.۱۷۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۲۴۵.۲۴۵ %۳۴۹.۸۳۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۴۴۵.۵۹۴ %۷۰۷.۰۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۵۹۷۸.۷۴۱ %۲۳۳۵۸.۱۱۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۳۰۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%