صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۱۷۴)% %۰.۰۰۸
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ %۴.۷۰۷ %۴.۲۸۷
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ %۱.۱۷۱ %۰.۰۹۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۱۸.۰۸۱)% (۱۴.۲۲۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ %۹۲.۹۶۱ %۱۴۴.۶۱۵
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ %۲۹۹.۳۷۷ %۳۹۳.۸۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ %۴۹۳۵.۲۵۳ %۱۷۸۴۳.۴۴۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۳۰۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%