صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۲۶۳)% (۰.۱۴۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۲.۵۸۹)% (۱.۶۶۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۰.۵۱۳ %۴.۹۲۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۱۸.۵۷۸ %۲۰.۵۸۱
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۳۵.۶۶۶ %۵۲.۱۹۵
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۷۲.۵۴۷ %۱۲۸.۶۵۶
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ %۹۲۳.۸۵۳ %۲۶۹۹.۳۴۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۳۰۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۸۲)% (۹۷.۴۶)%