صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۱.۶۷۲ %۲.۳۲۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۱.۸۵۲ %۳.۹۸۸
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۱۴.۸۶۱ %۱۸.۳۵۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۴۶.۰۸ %۵۶.۱۶۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۵۵.۵۸۷ %۷۹.۷۹۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۱۳۹.۹۸۶ %۲۰۰.۸۹۷
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ %۱۶۸۳.۳۷۹ %۵۲۷۰.۰۸۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۱۳۰۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%