صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۳.۸۴۲)% (۳.۵۱۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۷.۵۵۱)% (۷.۵۸۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۹.۷۸ %۱۶.۰۸۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۷۸.۹۳۱ %۷۶.۶۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۱۷۶.۹۷۱ %۱۹۷.۵۷۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۲۸۰.۷۱۳ %۳۲۵.۶۶۳
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ %۳۴۲۳.۴۶۱ %۱۰۴۲۰.۱۷۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۱۳۰۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%