مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آگهی ثبت تصمیمات مجمع سالیانه دوره یکساله منتهی به 1397/09/30 دریافت خبر 1398/02/31
2 تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 97/09/30 دریافت خبر 1398/02/18
3 تصویب صورتهای مالی سالی مالی منتهی به 96/09/30 و سایر تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1397/04/09
4 آخرین تغییرات هزینه های صندوق در امیدنامه برای سال 1397 دریافت خبر 1397/04/03
5 صورتجلسه تغییرات امیدنامه صندوق دریافت خبر 1396/03/17
6 صورتجلسه مجمع منتهی به سال مالی 1395/09/03 دریافت خبر 1396/03/17
7 برگزاری مجمع عمومی سالیانه دریافت خبر 1396/01/29
8 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1395/10/13
9 برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق دریافت خبر 1395/05/24
10 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1395/04/12
11 برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1395/03/08
12 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین مورخ 94/03/17 دریافت خبر 1394/05/25
13 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30- صورت جلسه دوم دریافت خبر 1393/12/23
14 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30 دریافت خبر 1393/12/23
15 مجمع مورخ 93/03/03صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1393/03/28
16 مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1393/02/10
17 مجمع مورخ 1393/01/30 صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1393/02/10
18 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصادنوین دریافت خبر 1392/06/26
19 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دریافت خبر 1392/01/27