ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,019 86.06 41,679 89.96 43,808 91.96 43,254 95.22
اوراق 2,308 5.67 260 0.56 0 0 0 0
وجه نقد 931 2.29 42 0.09 47 0.1 186 0.4
سایر دارایی ها 2,457 6.04 4,919 10.61 4,187 8.78 2,390 5.26
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 19,878 48.85 18,008 38.87 20,780 43.62 21,704 47.78
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد