ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/03/24 91,813 84.27 % 8,122 7.46 % 3,084 2.83 % 5,920 5.43 % 46,239 42.44 %
2 1396/03/23 93,351 86.52 % 8,116 7.52 % 1,624 1.51 % 4,797 4.45 % 45,566 42.23 %
3 1396/03/22 93,289 86.51 % 8,109 7.52 % 1,624 1.51 % 4,797 4.45 % 45,195 41.91 %
4 1396/03/21 92,719 84.74 % 8,103 7.41 % 3,166 2.89 % 5,420 4.95 % 45,386 41.48 %
5 1396/03/20 91,474 83.08 % 8,098 7.36 % 3,286 2.99 % 7,227 6.56 % 45,697 41.51 %
6 1396/03/19 91,215 82.28 % 0 0 % 2,600 2.35 % 17,034 15.37 % 46,332 41.79 %
7 1396/03/18 91,215 82.28 % 0 0 % 2,600 2.35 % 17,033 15.37 % 46,332 41.79 %
8 1396/03/17 91,215 82.28 % 0 0 % 2,600 2.35 % 17,033 15.36 % 46,332 41.79 %
9 1396/03/16 104,843 93.04 % 0 0 % 2,515 2.23 % 5,318 4.72 % 49,371 43.81 %
10 1396/03/15 105,889 93.45 % 0 0 % 2,423 2.14 % 4,982 4.4 % 49,936 44.07 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق