ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/06/11 114,259 83.97 % 0 0 % 17,212 12.65 % 4,593 3.38 % 61,931 45.51 %
2 1396/06/10 114,506 84 % 0 0 % 17,212 12.63 % 4,588 3.37 % 62,141 45.59 %
3 1396/06/09 114,506 84 % 0 0 % 17,212 12.63 % 4,583 3.36 % 62,141 45.59 %
4 1396/06/08 114,506 84.01 % 0 0 % 17,212 12.63 % 4,578 3.36 % 62,141 45.59 %
5 1396/06/07 114,143 88.65 % 0 0 % 10,031 7.79 % 4,575 3.55 % 62,397 48.46 %
6 1396/06/06 112,689 88.52 % 0 0 % 10,031 7.88 % 4,572 3.59 % 61,639 48.42 %
7 1396/06/05 111,684 88.41 % 0 0 % 10,031 7.94 % 4,601 3.64 % 61,948 49.04 %
8 1396/06/04 111,719 85.26 % 0 0 % 14,737 11.25 % 4,566 3.48 % 62,231 47.49 %
9 1396/06/03 111,069 84.1 % 0 0 % 16,440 12.45 % 4,549 3.44 % 61,920 46.88 %
10 1396/06/02 111,069 84.1 % 0 0 % 16,440 12.45 % 4,544 3.44 % 61,920 46.89 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق