ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/06/01 111,069 84.11 % 0 0 % 16,440 12.45 % 4,539 3.44 % 61,920 46.89 %
2 1396/05/31 111,657 83.54 % 0 0 % 17,461 13.06 % 4,533 3.39 % 62,767 46.96 %
3 1396/05/30 106,950 82.94 % 0 0 % 17,463 13.54 % 4,528 3.51 % 62,488 48.46 %
4 1396/05/29 101,858 81.34 % 0 0 % 18,838 15.04 % 4,523 3.61 % 59,548 47.55 %
5 1396/05/28 103,871 81.99 % 0 0 % 18,281 14.43 % 4,517 3.57 % 59,563 47.02 %
6 1396/05/27 104,162 82.04 % 0 0 % 18,281 14.4 % 4,512 3.55 % 59,738 47.05 %
7 1396/05/26 104,162 82.04 % 0 0 % 18,281 14.4 % 4,506 3.55 % 59,738 47.05 %
8 1396/05/25 104,162 82.03 % 0 0 % 18,314 14.42 % 4,501 3.54 % 59,738 47.04 %
9 1396/05/24 99,550 85.7 % 0 0 % 9,992 8.6 % 6,605 5.69 % 60,631 52.2 %
10 1396/05/23 99,287 85.87 % 0 0 % 10,004 8.65 % 6,324 5.47 % 60,212 52.08 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق