ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/05/22 99,713 85.94 % 0 0 % 10,004 8.62 % 6,297 5.43 % 60,563 52.2 %
2 1396/05/21 100,151 92.26 % 0 0 % 1,671 1.54 % 6,717 6.19 % 61,050 56.24 %
3 1396/05/20 100,938 90.06 % 0 0 % 4,409 3.93 % 6,716 5.99 % 61,241 54.64 %
4 1396/05/19 100,938 90.06 % 0 0 % 4,409 3.93 % 6,714 5.99 % 61,241 54.64 %
5 1396/05/18 100,938 90.07 % 0 0 % 4,409 3.93 % 6,713 5.99 % 61,241 54.64 %
6 1396/05/17 101,487 90.08 % 0 0 % 1,957 1.74 % 9,213 8.18 % 61,860 54.91 %
7 1396/05/16 101,556 90.94 % 0 0 % 900 0.81 % 9,212 8.25 % 61,797 55.33 %
8 1396/05/15 105,121 92.73 % 0 0 % 898 0.79 % 7,334 6.47 % 62,743 55.35 %
9 1396/05/14 108,054 94.51 % 0 0 % 1,471 1.29 % 4,800 4.2 % 62,853 54.97 %
10 1396/05/13 108,054 94.51 % 0 0 % 1,471 1.29 % 4,799 4.2 % 62,853 54.97 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق