ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/05/12 108,054 94.51 % 0 0 % 1,471 1.29 % 4,798 4.2 % 62,853 54.97 %
2 1396/05/11 108,054 94.51 % 0 0 % 1,471 1.29 % 4,797 4.2 % 62,853 54.97 %
3 1396/05/10 106,051 93.49 % 0 0 % 1,471 1.3 % 5,905 5.21 % 64,081 56.49 %
4 1396/05/09 106,822 93.53 % 0 0 % 1,479 1.3 % 5,904 5.17 % 64,458 56.43 %
5 1396/05/08 109,247 94.58 % 0 0 % 1,479 1.28 % 4,773 4.13 % 63,895 55.32 %
6 1396/05/07 104,618 92.76 % 0 0 % 1,479 1.31 % 6,678 5.92 % 59,376 52.65 %
7 1396/05/06 104,205 92.75 % 0 0 % 1,479 1.32 % 6,654 5.92 % 58,909 52.43 %
8 1396/05/05 104,205 92.75 % 0 0 % 1,479 1.32 % 6,653 5.92 % 58,909 52.43 %
9 1396/05/04 104,205 92.75 % 0 0 % 1,479 1.32 % 6,652 5.92 % 58,909 52.43 %
10 1396/05/03 104,632 89.72 % 5,735 4.92 % 1,479 1.27 % 4,768 4.09 % 59,242 50.8 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق