ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/05/02 105,019 87.3 % 5,727 4.76 % 4,773 3.97 % 4,767 3.96 % 59,365 49.35 %
2 1396/05/01 106,623 87.4 % 5,720 4.69 % 4,869 3.99 % 4,766 3.91 % 58,118 47.64 %
3 1396/04/31 90,474 84.41 % 5,713 5.33 % 4,869 4.54 % 6,115 5.71 % 46,451 43.34 %
4 1396/04/30 91,439 86.15 % 5,712 5.38 % 4,886 4.6 % 4,091 3.85 % 45,927 43.27 %
5 1396/04/29 91,439 86.15 % 5,712 5.38 % 4,886 4.6 % 4,091 3.85 % 45,927 43.27 %
6 1396/04/28 91,439 86.15 % 5,712 5.38 % 4,886 4.6 % 4,090 3.85 % 45,927 43.27 %
7 1396/04/27 91,099 86.29 % 5,707 5.41 % 4,891 4.63 % 3,859 3.66 % 45,724 43.31 %
8 1396/04/26 90,859 86.26 % 5,706 5.42 % 4,891 4.64 % 3,863 3.67 % 45,775 43.46 %
9 1396/04/25 89,227 87.76 % 5,704 5.61 % 891 0.88 % 5,833 5.74 % 44,902 44.17 %
10 1396/04/24 89,962 88.52 % 5,703 5.61 % 891 0.88 % 5,057 4.98 % 44,747 44.03 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق