ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/04/23 91,693 90.58 % 5,690 5.62 % 391 0.39 % 3,447 3.41 % 44,753 44.21 %
2 1396/04/22 91,693 90.58 % 5,690 5.62 % 391 0.39 % 3,447 3.41 % 44,753 44.21 %
3 1396/04/21 91,693 90.58 % 5,690 5.62 % 391 0.39 % 3,446 3.4 % 44,753 44.21 %
4 1396/04/20 92,004 90.62 % 5,674 5.59 % 391 0.39 % 3,446 3.39 % 44,722 44.05 %
5 1396/04/19 91,554 88.37 % 8,200 7.91 % 391 0.38 % 3,446 3.33 % 42,447 40.97 %
6 1396/04/18 88,863 88.04 % 8,196 8.12 % 170 0.17 % 3,691 3.66 % 42,397 42.01 %
7 1396/04/17 88,213 87.86 % 8,194 8.16 % 170 0.17 % 3,817 3.8 % 41,961 41.79 %
8 1396/04/16 87,629 87.6 % 8,185 8.18 % 265 0.27 % 3,943 3.94 % 41,868 41.85 %
9 1396/04/15 87,629 87.6 % 8,183 8.18 % 252 0.25 % 3,955 3.95 % 41,868 41.85 %
10 1396/04/14 87,629 87.6 % 8,182 8.18 % 252 0.25 % 3,955 3.95 % 41,868 41.86 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق