ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/04/13 87,517 87.6 % 8,170 8.18 % 252 0.25 % 3,956 3.96 % 41,980 42.02 %
2 1396/04/12 87,867 87.65 % 8,162 8.14 % 252 0.25 % 3,956 3.95 % 41,909 41.81 %
3 1396/04/11 87,922 87.6 % 8,159 8.13 % 252 0.25 % 4,025 4.01 % 42,227 42.07 %
4 1396/04/10 88,735 87.66 % 8,155 8.06 % 252 0.25 % 4,071 4.02 % 42,883 42.36 %
5 1396/04/09 87,517 86.53 % 8,145 8.05 % 422 0.42 % 5,048 4.99 % 42,913 42.43 %
6 1396/04/08 87,517 86.53 % 8,143 8.05 % 422 0.42 % 5,047 4.99 % 42,913 42.43 %
7 1396/04/07 87,517 86.53 % 8,142 8.05 % 422 0.42 % 5,047 4.99 % 42,913 42.43 %
8 1396/04/06 87,655 86.9 % 8,138 8.07 % 422 0.42 % 4,645 4.61 % 42,940 42.57 %
9 1396/04/05 87,655 86.9 % 8,137 8.07 % 422 0.42 % 4,645 4.61 % 42,940 42.57 %
10 1396/04/04 87,655 86.9 % 8,136 8.07 % 422 0.42 % 4,645 4.61 % 42,940 42.57 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق