ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/04/03 88,257 87.43 % 8,121 8.05 % 422 0.42 % 4,130 4.09 % 42,798 42.4 %
2 1396/04/02 88,238 85.86 % 8,114 7.9 % 2,274 2.21 % 4,131 4.02 % 42,878 41.72 %
3 1396/04/01 88,238 85.86 % 8,114 7.9 % 2,274 2.21 % 4,130 4.02 % 42,878 41.72 %
4 1396/03/31 88,238 85.86 % 8,113 7.89 % 2,274 2.21 % 4,130 4.02 % 42,878 41.72 %
5 1396/03/30 88,519 85.11 % 8,104 7.79 % 3,243 3.12 % 4,128 3.97 % 42,949 41.29 %
6 1396/03/29 88,556 83.15 % 8,100 7.61 % 5,394 5.07 % 4,434 4.16 % 42,753 40.15 %
7 1396/03/28 89,311 83.24 % 8,092 7.54 % 2,811 2.62 % 7,071 6.59 % 43,172 40.24 %
8 1396/03/27 91,504 84.22 % 8,089 7.45 % 3,126 2.88 % 5,914 5.44 % 45,796 42.15 %
9 1396/03/26 91,813 84.27 % 8,082 7.42 % 3,126 2.87 % 5,921 5.43 % 46,239 42.44 %
10 1396/03/25 91,813 84.27 % 8,081 7.42 % 3,126 2.87 % 5,920 5.43 % 46,239 42.44 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق